سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
 • دکتر ابراهيم رضايي نيك دکتری استادیار- رئیس دانشکده مهندسی صنایع و مديريت- مدير ارتباط با صنعت دانشگاه زمینه پژوهش : مدیریت پروژه - تحقیق در عملیات کاربردی- مدیریت ریسک_ کاربرد آمار در علوم مهندسی پست الکترونیک : rezaeenik@sadjad.ac.ir تلفن : 05136029404
  دکتر بهزاد بانکیان دانشجوی دکتری مهندسی صنایع-صنایع مربی - عضو هیات علمی زمینه پژوهش : برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی، مدلهای جایابی تسهیلات و طرح استقرار، مدیریت زنجیره تامین پست الکترونیک : bankian@sadjad.ac.ir تلفن : 36029000 (178)
  دکتر طه حسین حجازی دکتری تخصصی استادیار- عضو هیئت علمی زمینه پژوهش : مهندسی کیفیت و پایایی پست الکترونیک : t.h.hejazi@sadjad.ac.ir تلفن : 05136029000-177
  دکتر محسن باقري دکتری مهندسی صنایع استادیار- مدیریت گروه مهندسی صنایع زمینه پژوهش : مدیریت پروژه، مدیریت تولید، شبیه سازی، مدلسازی ریاضی، الگوریتمهای فراابتکاری پست الکترونیک : m_bagheri@sadjad.ac.ir تلفن : 05136029000(164)
  مهندس اميرحسين انضباطي دانشجوی دکتری، مهندسی صنایع دبیر کمیته پروژه زمینه پژوهش : مدیریت تولید، مدیریت کیفیت پست الکترونیک : a_enzebati@sadjad.ac.ir تلفن : 05136029000
  مهندس مهدی یوسفی تکنولوژی صنعتی مدیر کارگاه ها زمینه پژوهش : تولید ، ایمنی صنعتی پست الکترونیک : viva.farsi@gmail.com تلفن : 36029000 داخلی 164