سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
دکتر اميرمسعود امينيان
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
 • مدارهای الکتریکی 1
 • مدارهای الکتریکی 2
 • سیستمهای کنترل خطی
 • اصول سیستمهای مخابراتی (مخابرات 1)
 • سیگنالها و سیستمها (تجزیه و تحلیل سیستمها)
 • احتمال مهندسی
 • رمزنگاری
 • فزآیندهای اتفاقی
 • فیلترهای وفقی
 • سمینار
دکترای مخابرات استادیار- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دانشکده : دانشکده برق و مهندسی پزشکی
گروه : مخابرات
زمینه پژوهش : مخابرات امن و رمزنگاری- مخابرات سیار - امنیت پروتکل های صنعتی-پردازش سیگنال با فیلترهای وفقی
آخرین محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تماس : 36029000-218
پست الکترونیک : aminian.std@gmail.com -------- am_aminian@sadjad.ac.ir
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است