سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
دکتر ابراهيم رضايي نيك
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
 • کتب
 • پروژه های پژوهشی
دانشجویان
دروس
 • تحقيق در عمليات 1
 • تحقيق در عمليات 2
 • آمار مهندسي
 • تجزيه و تحليل تصميم گيري
 • تصميم گيري با معيار هاي چند گانه
 • روشهاي آماري(طراحي آزمايش ها)
 • برنامه ريزي عددصحيح و تئوري شبكه
 • مديريت و كنترل پروژه
 • تحقيق در عمليات (IT)، برنامه ريزي رياضي (انرژي)، م
 • برنامه ريزي رياضي- كارشناسي ارشد
دکتری استادیار- رئیس دانشکده مهندسی صنایع و مديريت- مدير ارتباط با صنعت دانشگاه
دانشکده : دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت
گروه : صنایع
زمینه پژوهش : مدیریت پروژه - تحقیق در عملیات کاربردی- مدیریت ریسک_ کاربرد آمار در علوم مهندسی
آخرین محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس (فرصت تحقیقاتی: دانشگاه هیروشیما-ژاپن)
شماره تماس : 05136029404
پست الکترونیک : rezaeenik@sadjad.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری1390مهندسی صنایعمهندسی صنایعدانشگاه تربیت مدرس (فرصت تحقیقاتی- دانشگاه هیروشیما -ژاپن) توضیحات
2کارشناسی ارشد1379مهندسی صنایعمهندسی صنایعدانشگاه تهران- دانشکده فنی توضیحات
3کارشناسی1376مهتدسی صنایعبرنامه ریزی و تحلیل سیستم هادانشگاه صنعتی شریف توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1A stochastic model for project selection and scheduling problem2016Journal of Industrial Engineering and Management StudiesF. Molavi, E. Rezaee Nik3 توضیحات
2MODELING AND SOLVING TIME-COST TRADE-OFF PROBLEM IN THE FUZZY ENVIRONMENT (CASE STUDY)2016Journal of Fundamental and Applied SciencesM. Ghalehnovi, M. H. Z. Zargar, E. R. Nik8 توضیحات
3يك مدل بهينه سازي دو هدفة استوار براي انتخاب پاسخ به ريسك هاي پروژه و تبيين روش هاي حل مدل1395نشريه تخصصي مهندسي صنايع (دانشگاه تهران)رضایی نیک، ابراهیم و توسلي اصطهباناتي ، محمدجواددوره ي 50، شماره 1 توضیحات
4مسئله چندهدفه انتخاب و زمان بندي سبد پروژه در شرايط عدم قطعيت (مطالعة موردي: شركت دانش بنيان پايافناوران فردوسي) 1394نشريه مديريت صنعتي (دانشكده مديريت دانشگاه تهران)رضایی نیک، ابراهیم و مولوي، فريبادوره 7، شماره 3 توضیحات
5شناسايي و اولويت بندي ريسكهاي پروژه هاي توسعه صنعت برق كشور، مطالعه موردي: حوزه انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه اي خراسان1394نشريه تخصصي مهندسي صنايع (دانشگاه تهران) كلاهان، فرهاد، رضایی نیک، ابراهیم، حسني دوغ آبادي، مرضيه، رمضان پور، حميد و تجدد، امير رضا دوره ي 49، شماره 1 توضیحات
6Meta Heuristic for Multi Depot Inventory Routing Problem Backlogging2013Journal of Basic and Applied Scientific ResearchKafaei Razavi, M. and Rezaei Nik, EVol. 3 توضیحات
7ارزیابی ریسک پروژه توسط رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه يی و روش تاپسیس فازی1392مهندسي صنايع و مديريت شريفذگردی، سید حسام الدین، نظری، احد و رضایی نیک، ابراهیمدوره ي 1-29، شماره ي 2 توضیحات
8Power plant project risk assessment using a fuzzy-ANP and fuzzy-TOPSIS method2012International Journal of EngineeringZegordi, S.H., Rezaee Nik, E., Nazri, AVol. 25, No. 2 توضیحات
9ارائه مدلی برای کاهش ریسک پروژه های نیروگاهی بر اساس رویکرد بهینه سازی چند هدفه و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی1390فصل نامه ی مطالعات اقتصاد انرژی ذگردی، سید حسام الدین، رضایی نیک، ابراهیم، نظری، احد و هنری چوبر، فریدون31 توضیحات
10A Combined Fuzzy Analytic Network Process and Fuzzy-TOPSIS Model for Project Risk Assessment2011International Journal of Modeling and Optimization Rezaee Nik, E., Zegordi, S.H., Nazri, A., Sakawa, M. and Honari, FVol. 1, No. 4 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1اولویت بندی محورهای حادثه خیزدرو نشهری از طریق روش های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط فازیآبان 1394اولين كنفرانس جامع مديريت شهري ايرانرضایی نیک، ابراهیم و حكمت نيا، بهاره تهران توضیحات
2اولويت بندي خط كشي معابرشرياني با استفاده از رو ش هاي تصميم گيري چندشاخصه (مطالعه موردي منطقه 8شهر مشهد)اسفند 1395شانزدهمين كنفرانس بین المللی مهندسي حمل و نقل و ترافيك قدمگاهي، الهام، شالباف زاده، فهيمه و رضایی نیک، ابراهیم تهران توضیحات
3Lagrangian relaxation approach for capacitated p-center problem with backup center and budget constraintاسفند 1395سيزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.Rezaee Nik, E. and Hasanzadeh Ataei, R بابلسر توضیحات
4انتخاب و زمانبندي پروژه ها برمبناي زمان بندي فعاليتهادر شركتهاي پروژه محوراسفند 1395سيزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایععسگريان، آرمان، رضایی نیک، ابراهیم و هاشمي، سيد محمد علي بابلسر توضیحات
5بررسي ميزان رعايت بهداشت دست در بيمارستان قائم شهر مشهد1395چهارمين همايش ملي كاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسيموحدي صابر، ندا، شكرالهي، مليحه، صالحي، ثريا و رضایی نیک، ابراهیمتربت حيدريه توضیحات
6چارچوبي براي ارزيابي و بهبود كيفيت خدمات حمل و نقل عمومي(مطالعه موردي: اتوبوسراني مشهد)1395اولين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتيكيانيان، عليرضا و رضایی نیک، ابراهیم تهران توضیحات
7مدل انتخاب پروژه‌های عمرانی در بخش عمومی بر مبنای تئوری پورتفولیو 1395اولين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتيگنجلو، عطا، رضایی نیک، ابراهیم و مطهري فريماني، ناصر تهران توضیحات
8بهینه‌سازی پارامترهای ساختاری لنت‌های ترمز بدون آزبست به روش تاگوچی1395اولين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتيرضایی نیک، ابراهیم، حسني، محسن و پهلوان، محمد تهران توضیحات
9برآورد زمان فعالیت‌ها از طریق روش دلفی و کاربرد آن در زمانبندی پروژه با زنجیره بحراني1395اولين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتيرضایی نیک، ابراهیم، صادق پور ارمي، محمد رضا و مهاجر ، مرتضي تهران توضیحات
10ارائه و حل مدل چندهدفه ي انتخاب پروژه هاي عمراني در بخش عمومي كشور با استفاده از الگوريتم NSGA-II1395دومين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمهاگنجلو، عطا، رضایی نیک، ابراهیم و مطهري فريماني، ناصر مشهد توضیحات
11حل مساله مسيريابي خودروهاي جمع آوري پسماند با تخليه و بارگيري متعدد و ناوگان ناهمگن به همراه مطالعه موردي1395دومين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمهاگوهري، مائده و رضایی نیک، ابراهیممشهد توضیحات
12A Bagging Approach to Customer Churn Prediction2016International Conference on Industrial & Systems Engineering (ICISE), Tavassoli, S., Koosha, H. and Rezaee Nik, E. مشهد توضیحات
13Building Information Modeling (BIM): A Study to Prioritize Applications, Risks and Challenges2016The Sixth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) Mashhadi Alizadeh, K. , Sani Bajgiran, J. and Rezaee Nik, E.Kuala Lumpur توضیحات
14زمانبندي پروژه با محدوديت منابع و استفاده از زنجيره بحراني در محيط فازي (مطالعه موردي: طراحي ساخت توربين هاي بادي)1395سومين كنفرانس ملي رياضيات صنعتي رضایی نیک، ابراهیم، صادق پور ارمي، محمدرضا و مهاجر باجگيران، مرتضي تبريز توضیحات
15بررسي مدل هاي موازنه (هزينه- زمان-كيفيت) در مديريت پروژه ها1395اولين کنگره بین المللی نوآوري در مهندسي و توسعه تكنولوژي هاشم زاده زرگر، مهران، قلعه نوي، منصور و رضایی نیک، ابراهیم تبريز توضیحات
16ارائه ي يك مدل برنامه ريزي توليد دو هدفه استوار سناريومحور با وجود عدم قطعيت در تقاضاي مشتريان)1395نهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عملياتاسدي زيد آبادي، سپيده و رضایی نیک، ابراهیم شيراز توضیحات
17تحليل كيفيت خدمات حمل و نقل عمومي با استفاده از تحليل خوشه اي و درخت تصميم (مطالعه موردي: اتوبوسراني مشهد)1394پانزدهمين كنفرانس بین المللی مهندسي حمل و نقل و ترافيك كيانيان، عليرضا و رضایی نیک، ابراهیمتهران توضیحات
18شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در پياده سازي مديريت دانش در سازمانهاي پروژه محور و رتبه بندي سازمان ها با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند شاخصه فازي(مطالعه موردي: شركتهاي مستقر در مراكز رشد يكي از سازمانهاي نظامي)1394هشتمين كنفرانس ملي و دومين کنفرانس بین المللی مديريت دانشاميني،سليمان، رضایی نیک، ابراهیم ، مظلوم زاده، ادريس و طالبيان شريف، مجتبي تهران توضیحات
19مكان يابي تسهيلات و طراحي شبكه با در نظر گرفتن احتمالات خرابي و شعاع پوشش متغير براي تسهيلات1394دومين کنفرانس بین المللی و سومين همايش ملي كاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسيابول پور مشيزي، معصومه، رضایی نیک، ابراهیم و بانكيان تبريزي، بهزاد مشهد توضیحات
20مديريت پايدار آب با استفاده از برنامه ريزي چندهدفه به همراه مطالعه موردي1394دومين کنفرانس بین المللی و سومين همايش ملي كاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي رضایی نیک، ابراهیم و ميرسعيدي، فاطمه مشهد توضیحات
21مدلسازي و حل مساله زمانبندي پروژه چندهدفه – چندحالته با محدوديت منابع با پارامترهاي احتمالي(مطالعه موردي: پروژه راه سازي گذرگاه طالقاني مشهد)1394دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعرضایی نیک، ابراهیم و هژبر لطف آبادي، محسن تهران توضیحات
22انبارش و جانمايي اقلام انبار مواد شيميايي با استفاده از تكنولوژي گروهي و بكارگيري الگوريتم ابتكاري1394دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعمهاجر باجگيران، مرتضي، رضایی نیک، ابراهیم و پورشيرازي، فتانه تهران توضیحات
23مدل سازي و حل مسئله موازنه هزينه- زمان در شرايط قطعيت (مطالعه موردي)1394دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع هاشم زاده زرگر، مهران، قلعه نوي، منصور و رضایی نیک، ابراهیم تهران توضیحات
24مكانيابي نقاط انتقال با در نظر گرفتن قابليت اطمينان و پوشش پشتيبان1394دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعباباپور، حانيه، بانكيان تبريزي، بهزاد و رضایی نیک، ابراهیمتهران توضیحات
25ارائه مدل چند محصولي و چند دوره اي براي تخصيص اثربخش بودجه تبليغاتي به رسانه هاي گروهي مختلف1394اولين كنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايعفاضلي، نيما و رضایی نیک، ابراهیم تهران توضیحات
26حل مدل زمان بندي استوار سناريومحور پروژه با محدوديت منابع توسط الگوريتم تركيبي بهينه سازي ازدحام ذرات1394هشتمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عملياتخاور، حديثه و رضایی نیک، ابراهیممشهد توضیحات
27ارائه پيشنهادات اصلاحي جهت ريسكها در صنعت برق كشور1393دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژهتجدد، امير رضا، كلاهان، فرهاد، رضایی نیک، ابراهیم ، حسني دوغ آبادي، مرضيه و رمضان پور ، حميد تهران توضیحات
28بررسي و مقايسه رويكردهاي نوين مديريت ارزش كسب شده با تاكيد بر زمان بندي كسب شده- مطالعه موردي: پروژه هاي عمراني1393دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژهرضایی نیک، ابراهیم و مظلوميان توكلي ، سيده سارا تهران توضیحات
29انتخاب و زمان بندي پروژه هاي تحقيقاتي در شرايط عدم قطعيت در شركت هاي دانش بنيان1393دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژهرضایی نیک، ابراهیم و مولوي ، فريباتهران توضیحات
30عارضه يابي سازماني با استفاده از مدل شش جعبه ويزبورد اصلاح شده در مراكز پژوهشي به همراه مطالعه موردي1393يازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع مهاجر، مرتضي، مرتضوي، الهام، رضایی نیک، ابراهیم و رجبي، سميهتهران توضیحات
31مدلسازي و حل مساله ي مسيريابي موجودي چند دوره اي چند محصولي دوهدفه احتمالي با در نظر گرفتن پنجره هاي زماني1393يازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعحائريان اردكاني، علي، رضایی نیک، ابراهیم و اميري، آرزوتهران توضیحات
32ارائه يك مدل بهينه سازي دو هدفه جهت انتخاب اقدامات پاسخ به ريسك پروژه بر مبناي هزينه پاسخ ها و شناوري فعاليت ها1393يازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع رضایی نیک، ابراهیم و توسلي اصطهباناتي، محمد جوادتهران توضیحات
33زمان بندي باركش ها در يك سيستم فرابارانداز با در نظر گرفتن پنجره زماني نرم1393هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عملياترضایی نیک، ابراهیم، محمودي يكتا، زهرا و يزدان پناه، مهرداد سمنان توضیحات
34زمان بندي استوار سناريومحور پروژه در شرايط عدم قطعيت دسترسي به منابع1393هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عملياتخاور، حديثه و رضایی نیک، ابراهیمسمنان توضیحات
35كاربرد رويكرد تركيبي بهينه سازي استوار و مديريت ريسك در مساله برنامه ريزي توليد ادغامي(مطالعه موردي: شركت نيان الكترونيك) 1393هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات جندقي، نيلوفر و رضایی نیک، ابراهیم سمنان توضیحات
36زمانبندی باركش ها در يك سيستم فرابارانداز با چندين درب ورودي و خروجي1392دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع اسعدي، محمد تقي، يزدان پناه، مهرداد، رضایی نیک، ابراهیم و محمودي يكتا، زهراتهران توضیحات
37حل مساله موجودي-مسيريابي چند دپو با در نظر گرفتن سفارش عقب افتاده توسط الگوريتم ژنتيك موازي1392همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم و مهندسيكفايي رضوي، مصطفي و رضایی نیک، ابراهیم تاكستان توضیحات
38ارائه یک مدل برنامه ریزي تولید در شرایط عدم قطعیت با رویکرد بهینه سازي استوار سناریو محور1392ششمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات جندقي، نيلوفر و رضایی نیک، ابراهیم تهران توضیحات
39زمانبندی پروژه های تحقیقاتی با استفاده از روشهای مسیر بحرانی در محیط فازی1391نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعرضایی نیک، ابراهیم ، ابراهیمی فرد، سونیا و گل بافیان، ویداتهران توضیحات
40ارزیابی استقرار با استفاده از مدل تخصیص درجه دو (مطالعه موردی: کارخانه مشهد واشر)1390هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعاسکندری، مهدی، شاهنده نوک آبادی، علی و رضایی نیک، ابراهیم تهران توضیحات
41ارائه یک مدل بهینه سازی برای ارزیابی و انتخاب پاسخ های ریسک پروژه در محیط فازی1390هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه رضایی نیک، ابراهیم، خلیلی سید محمد و داودی، رویا تهران توضیحات
42A Multi-Objective Optimization and Fuzzy Prioritization Approach for Project Risk Responses Selection2011The IEEE International Conference on Industrial Engineering and ManagementRezaee Nik, E., Zegordi, S.H. and Nazri, ASingapore توضیحات
43کاربرد منطق فازی در QFD 1390چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات کاظمی، مریم، طهماسبی، فروغ و رضایی نیک، ابراهیم   توضیحات
44An integrated optimization approach for assessing project risk and selecting response actions2010IPMA World Congress Nazri, A., Zegordi, S.H. and Rezaee Nik, EIstanbul, Turkey توضیحات
45شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه های نیروگاهی 1389دومین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی رضایی نیک، ابراهیم، ذگردی، سید حسام الدین و هنری چوبر، فریدون تهران توضیحات
46Project Risk Assessment with fuzzy-AHP and TOPSIS method2010 Iranian Conference on Fuzzy Systems Rezaee Nik, E. , Zegordi, S.H. and Nazri, A. تهران توضیحات
47ارزیابی ریسکها در پروژه های نیروگاهی توسط فرایند تحلیل شبکه ای و روش تاپسیس فازی1389سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات رضایی نیک، ابراهیم، ذگردی، سید حسام الدین و نظری، احد تهران توضیحات
48رتبه بندی ریسکهای پروژه توسط فرآیند تحلیل شبکه فازی 1388چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایرانرضایی نیک، ابراهیم ، ذگردی، سید حسام الدین و هنری چوبر، فریدونزاهدان توضیحات
49Angular Fuzzy Fault Tree Analysis for Construction Projects Delay2009پنجمين کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه4- Afshari, A.R. , Baghi, A. and Rezaee Nik, E. تهران توضیحات
50بررسی وبهبود مسیریابی وسایل نقلیه در صنایع لبنی 1387ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع نخعی کمال آبادی، عیسی، ذگردی، سید حسام الدین و رضایی نیک، ابراهیم تهران توضیحات
51پیشرفتهاوچالشهای جدید درزمانبندی پروژه1387چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژهذگردی، سید حسام الدین و رضایی نیک، ابراهیمتهران توضیحات
52مرور اجمالی برتحقیقات اخیر وجهتگیریهای آتی درزمانبندی پروژه 1387نهمین همایش مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی امیر کبیررضایی نیک، ابراهیم تهران توضیحات
ردیفعنوان کتابتاریخ چاپانتشارات 
1ترجمه کتاب: تحقیق در عملیات - جلد دوم(نویسنده: حمدی طه)1387انتشارات نما توضیحات
2ترجمه کتاب: تحقیق در عملیات - جلد اول (نویسنده : حمدی طه))1388انتشارات نما توضیحات
3تشریح مسائل تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی وریاضی) هیلیرولیبرمن1385انتشارات استاد توضیحات
ردیفعنوان پروژهتاریخ اجرامجریانکارفرما 
1تهیه و تنظیم برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداري كاريز1395ابراهيم رضايي نيكشهرداري كاريز توضیحات
2تهیه و تنظیم برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداري مشهد ريزه1395ابراهيم رضايي نيكشهرداري مشهد ريزه توضیحات
3تهیه و تنظیم برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداري تايباد 1395ابراهيم رضايي نيكشهرداري تايباد توضیحات
4تدوین سندتوسعه راهبردی و طرح جامع فناوری اطلاعات وارتباطات کشور درراستای G2G 1388همكاري به عنوان ناظر طرحصندوق حمایت از پژوهشگران کشور (وابسته به نهاد ریاست جمهوری) توضیحات
5مديريت ريسك در پروژه هاي نيروگاهي 1388دانشگاه تربيت مدرسگروه مپنا- شركت توسعه 2 توضیحات
6مدیریت ادعا در پروژه های پالایشگاهي (مطالعه موردی : شركت پالايش گاز شهید هاشمی نژاد)1395ابراهيم رضايي نيك شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد(خانگيران) توضیحات
7بررسي روش هاي مختلف قرارداد از منظر نوع قراردادها(سه عاملي، طرح و ساخت، BOT )1395ابراهيم رضايي نيكشركت آب و فاضلاب (آبفا)مشهد توضیحات
8تدوين نقشه راه توسعه دانشگاه صنعتي سجاد1394ابراهيم رضايي نيكدانشگاه صنعتي سجاد توضیحات
9بررسي روشهاي اولويت بندي خط كشي معابر و پيشنهاد يك روش مناسب براي شهر مشهد1394ابراهيم رضايي نيكشهرداري مشهد- سازمان ترافيك توضیحات
10امكان سنجي فني و اقتصادي ساخت UPS صنعتي، اينورتر و....1392ابراهيم رضايي نيكشركت سيمان شرق توضیحات
11امکان‏سنجی فنی و اقتصادی مکانیزاسیون فرآیندهای مرتبط با تحویل‏گیری، شستشو و دفن متوفیات1391دانشگاه فردوسي مشهدشهرداری مشهد- سازمان فردوسها توضیحات
12شناسایی و اولویت بندی خدمات شهرداری مشهد در راستای ارائه خدمات الکترونیکی فاز2: معاونت فرهنگی و اجتماعی1391ابراهيم رضايي نيكشهرداری مشهد- معاونت فرهنگی و اجتماعی توضیحات
13شناسایی و اولویت بندی خدمات شهرداری مشهد در راستای ارائه خدمات الکترونیکی فازا: معاونت خدمات شهری1391ابراهيم رضايي نيكشهرداری مشهد- معاونت خدمات شهری توضیحات
14مدیریت ریسک پروژه ها در حوزه انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه اي خراسان1389دكتر فرهاد كلاهانشرکت برق منطقه ای خراسان توضیحات
15امكانسنجي طرح جامع نظام مالیاتی(پروژه ملی )1377دانشگاه صنعتي شريفوزارت امور اقتصاد و دارايي توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1ريز نمرات درس تحقيق در عمليات 1 گروه 1 توضیحات
2ريز نمرات درس تحقيق در عمليات 1 گروه 2 توضیحات
3نمونه پروژه توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1ريز نمرات درس تحقيق در عمليات 2 توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1ريزنمرات آمار مهندسي تابستان 1396 توضیحات
2ريز نمرات درس آمار مهندسي توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1ريز نمرات توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1ريز نمرات درس MCDM توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1ریز نمرات درس روشهای آماری توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1ريز نمرات درس مديريت و كنترل پروژه توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1ريزنمرات توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1ريزنمرات درس برنامه ريزي رياضي- كارشناسي ارشد توضیحات